Demagog.sk

Sliby vládní koalice

Speciální výstup Demagog.cz sledující plnění slibů Sobotkovy vlády (2014—2017)S končícím volebním obdobím zpracoval Demagog.cz unikátní analýzu, nakolik koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL splnila závazky, které si na začátku volebního období sama vytyčila. Pečlivě jsme prostudovali programové prohlášení vlády a koaliční smlouvu a identifikovali jsme přesně 156 měřitelných slibů, a to napříč rezorty. Můžete si tak přečíst, jak si vláda vedla v plnění slibů na poli bezpečnosti, zahraniční politiky, zdravotnictví, školství, práva a státní správy, hospodářství a ekonomiky, zemědělství i životního prostředí.

U každého jsme na základě dohledávání primárních zdrojů informací zkoumali, zda se jej koalici podařilo naplnit (kompletní metodika). Pro potřeby tohoto výstupu pracujeme s třemi hodnotícími kategoriemi – jde o sliby splněné, částečně splněné a nesplněné (více v metodice). Cílem hodnocení není říct, zda vláda byla dobrá, nebo špatná. To si rozhodne každý volič 20. a 21. října u volební urny. Naším cílem bylo nabídnout veřejnosti tvrdá data a poctivou analýzu namísto impulsivních a zkratkovitých hodnocení, která s sebou nese rozbíhající se předvolební kampaň. Z výsledků vyplývá, že vláda splnila 51 % verifikovatelných slibů a naopak nesplnila 38 % z toho, co si vytyčila v koaliční smlouvě.

Analýzu jsme zpracovali k 20. srpnu 2017, po proběhnuvší poslední schůzi Poslanecké sněmovny ji budeme s ohledem na legislativní posuny u jednotlivých předloh ještě aktualizovat.

Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu. Pište nám na info@demagog.cz.

Poslední aktualizace výstupu: 20. srpna 2017

Poznámka: stránka obsahuje velké množství dat, proto se může déle načítat.

 

Statistiky

79   63   14  

Splněný slib     Nesplněný slib     Částečně splněný slib

Vybrané sliby

Vybrané sliby

PROKAZOVÁNÍ PŮVODU MAJETKU Důležitý slib

Vláda podnikne nezbytné kroky v oblasti prokazování původu nabytého majetku a v této souvislosti přijme přiměřená opatření v daňových a trestně právních předpisech.

JEDNOTNÉ INKASNÍ MÍSTO Důležitý slib

Zrušíme zákon č. 458/2011 Sb. (JIM), který je vzhledem k zákonnému opatření Senátu legislativně nepoužitelný. Základní myšlenky JIM (zjednodušení daňového systému a správy daní a pojistného) však koalice podporuje. Proto zároveň sjednotíme základy pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění s výpočty odpovídajících daňových základů. Tato změna bude konstruována jako rozpočtově neutrální.

VYŠŠÍ ZDANĚNÍ HAZARDU Důležitý slib

Vyšší zdanění hazardu.

ZRUŠENÍ SUPERHRUBÉ MZDY Důležitý slib

Koalice zruší koncept superhrubé mzdy a solidární přirážky zavedením druhé sazby daně z příjmů fyzických osob. Tato sazba daně bude stanovena tak, aby byl rozpočtový dopad zrušení superhrubé mzdy a solidární přirážky neutrální (tj. nedojde ke zvýšení daňového zatížení fyzických osob).

ROZPOČET A PERSONÁLIE ARMÁDY Důležitý slib

Stabilizujeme rozpočtovou a personální situaci Armády ČR.

STEJNÁ MÍRA OBČANSKÝCH PRÁV (ŽIV. PROSTŘEDÍ) Důležitý slib

Zachováme současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí včetně zajištění účasti veřejnosti ve správních řízeních.

PROGRAMY PRO OHROŽENÉ REGIONY Důležitý slib

Vláda připraví realizaci Zeleného programu v regionech s dlouhodobě špatným životním prostředím (Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj), na jehož podobě se budou podílet kromě státu také města a obce i významné podnikatelské subjekty.

VALORIZACE PENZÍ Důležitý slib

Vláda připraví novelu zákona o důchodovém pojištění týkající se úpravy podmínek pro zvyšování důchodů od roku 2015. Vláda ukončí platnost pravidla snížené valorizace důchodů a zajistí, že důchody budou od ledna 2015 opět zvyšovány o 100 % nárůstu spotřebitelských cen a o jednu třetinu nárůstu reálné mzdy.

MINIMÁLNÍ MZDA Důležitý slib

Po projednání v tripartitě budeme postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se postupně přiblížila 40 % průměrné mzdy.

ZÁKON O SOCIÁLNÍM BYDLENÍ Důležitý slib

Prosadíme zákon o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, které na něj mají při plnění stanovených podmínek nárok.

POPLATKY VE ZDRAVOTNICVÍ Důležitý slib

Vláda nebude znovu zavádět poplatek za hospitalizaci. S účinností k 1. lednu 2015 zruší poplatek za recept i za ošetření v ambulantní sféře. Ponechá pouze regulační poplatek za využití pohotovostních služeb.

PLATY A VYBAVENÍ VE ŠKOLSTVÍ Důležitý slib

Zároveň bude (vláda, pozn. Demagog.cz) usilovat o postupné zvyšování prostředků na mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků i na modernizaci škol a jejich vybavení.

TRANSPARENTNÍ FINANCOVÁNÍ SPORTU Důležitý slib

Vláda se zasadí o transparentní financování sportu.

DOSTUPNOST KULTURNÍCH INSTITUCÍ Důležitý slib

Usnadníme dostupnost veřejných kulturních institucí, např. zavedením jednoho dne s volným vstupem a rodinných slev.

NE ŠKOLNÉMU Důležitý slib

Školné ani zápisné nepřipustíme. Garantujeme bezplatné vysokoškolské vzdělání na veřejných a státních vysokých školách.

KARIÉRNÍ ŘÁD Důležitý slib

Zavedeme efektivní kariérní řád pro učitele, který bude propojen s motivačním ohodnocením učitelů.

OBECNÉ REFERENDUM Důležitý slib

Předložíme návrh ústavního zákona o obecném referendu na základě lidové iniciativy, který umožní občanům konání referenda o zásadních otázkách fungování státu. Ústavním zákonem bude zároveň stanoven výčet otázek, k nimž nelze referendum vyhlásit.

REGISTR SMLUV Důležitý slib

Předložíme zákon o centrálním registru všech smluv uzavřených veřejnou správou nad určitý minimální finanční limit, zveřejnění se nebude týkat citlivých dat (osobní údaje, obchodní tajemství apod.). Tento registr bude dostupný na internetu.

ZPŘESNĚNÍ ÚSTAVY KVŮLI PŘÍMÉ VOLBĚ Důležitý slib

Prosadíme novelizaci Ústavy ČR, která v návaznosti na zavedení přímé volby prezidenta zpřesní práva a povinnosti jednotlivých ústavních aktérů v zájmu uchování parlamentního charakteru české demokracie založené na svobodné soutěži politických stran.

MAJETKOVÁ PŘIZNÁNÍ POLITIKŮ Důležitý slib

Předložíme novelu zákona o střetu zájmů, která zavede elektronické vyplňování a zveřejňování majetkových přiznání politiků. Majetkové přiznání se bude podávat i ke dni nástupu do funkce.

Hospodářství

Hospodářství, rozpočet a daně

MAASTRICHTSKÁ KRITÉRIA

V rámci svého funkčního období vláda zajistí dodržování maastrichtských fiskálních kritérií, zejména udržení schodku veřejných financí pod 3 % hrubého domácího produktu.

EVIDENCE NEMOVITÉHO I MOVITÉHO MAJETKU

Veškerý nemovitý (v další fázi pak i významný movitý) majetek státu bude centrálně evidován a spravován, z čehož vyplyne i racionalizace portfolia nemovitého majetku a optimalizace jeho využití.

ONLINE SÁZENÍ PODLE EU

Vláda bude harmonizovat legislativu v oblasti on-line sázení a loterií s požadavky Evropské komise a zajistí dodatečné daňové příjmy zdaněním loterií a her na internetu, ať už jsou provozovány českými nebo zahraničními subjekty.

PENÍZE PRO SFDI

Zajistíme stabilizaci zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

VÝNOS DANĚ Z MIN. OLEJŮ

Chceme zvýšit jeho podíl z výnosu spotřební daně z minerálních olejů minimálně na 25 %.

VÝDAJE NA DOPR. INFRASTRUKTURU

Výše celkových zdrojů pro dopravní infrastrukturu by se v průběhu volebního období měla přiblížit cca 2 % HDP.

DOKONČENÍ ÚSEKŮ TEN-T

Vláda dokončí úseky infrastruktury s napojením na sítě TEN-T.

TENDR NA MÝTO

Připraví transformaci Ředitelství silnic a dálnic na státní podnik tak, aby zajistila efektivní výběr mýta po 1. lednu 2017 plně pod kontrolou Ministerstva dopravy.

REGULAČNÍ ÚŘAD NA ŽELEZNICI

Pro zajištění rovných podmínek mezi dopravci na liberalizovaném železničním trhu zřídíme regulační úřad železniční dopravy.

STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE

Budeme usilovat o schválení Státní energetické koncepce napříč politickým spektrem, aby nedocházelo k zásadním změnám koncepce při změně vládní garnitury.

ŽÁDNÉ ZMĚNY V DANÍCH 2014

Nebudeme provádět žádné změny v daňových předpisech, které by měnily výši zdanění v roce 2014.

VYŠŠÍ ZDANĚNÍ HAZARDU Důležitý slib

Vyšší zdanění hazardu.

SNÍŽENÍ DPH NA VYBRANÉ KOMODITY

Snížení sazby DPH na léky, knihy, dětské pleny a nenahraditelnou dětskou výživu od roku 2015.

SLEVY NA DANI NA 2. A DALŠÍ DÍTĚ

Od roku 2015 postupné zvyšování slevy na dani na druhé a další dítě s cílem podstatně zvýšit slevu na dani na druhé a další dítě do konce volebního období.

PRACUJÍCÍ DŮCHODCI

Obnovení slevy na dani pro pracující důchodce.

ZRUŠENÍ SUPERHRUBÉ MZDY Důležitý slib

Koalice zruší koncept superhrubé mzdy a solidární přirážky zavedením druhé sazby daně z příjmů fyzických osob. Tato sazba daně bude stanovena tak, aby byl rozpočtový dopad zrušení superhrubé mzdy a solidární přirážky neutrální (tj. nedojde ke zvýšení daňového zatížení fyzických osob).

PODPORA SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Navrhneme dočasné osvobození sociálně potřebných zaměstnanců od plateb na sociální pojištění po dobu 12 měsíců (za tyto zaměstnance bude pojistné hradit stát) v kombinaci s nástroji aktivní politiky zaměstnanosti. Sociálně potřebný zaměstnanec bude definován způsobem, který v maximální možné míře omezí možnosti zneužití tohoto opatření a bude zahrnovat absolventy vysokých škol, osoby starší 50 let a rodiče po návratu z mateřské dovolené, kteří budou před uzavřením pracovního poměru evidováni jako nezaměstnaní. Podpora bude omezena na zaměstnavatele, u kterých nedojde v rozhodném období ke snížení počtu zaměstnanců. Zároveň bude omezena výše této podpory u jednoho zaměstnavatele

STABILITA DAŇOVÉHO SYSTÉMU

Zajistíme, aby schválené změny platily po celé volební období a aby byla zachována stabilita českého daňového systému.

NIŽŠÍ LIMIT PRO HOTOVOSTNÍ PLATBY

Prosadíme snížení limitu pro hotovostní platby z 15 000 Euro na 10 000 Euro. Porušení povinnosti bude mít kromě jiného za následek automatickou ztrátu daňové uznatelnosti hrazeného nákladu.

ZKRÁCENÍ DAŇOVÝCH VÝHOD PRO NĚKTERÉ OSVČ

Podnikající fyzické osoby (OSVČ), které dlouhodobě nevykazují zisk z podnikání (a po zohlednění všech zdanitelných příjmů nevykazují základ daně), nebudou mít nárok na daňové zvýhodnění. Toto opatření se nebude vztahovat na fyzické osoby v roce zahájení podnikání a v následujících 3 letech.

PROKAZOVÁNÍ PŮVODU MAJETKU Důležitý slib

Vláda podnikne nezbytné kroky v oblasti prokazování původu nabytého majetku a v této souvislosti přijme přiměřená opatření v daňových a trestně právních předpisech.

INVESTIČNÍ POBÍDKY

Vláda obnoví systém pobídek pro zahraniční i domácí firmy s klíčovou rolí CzechInvestu při jejich organizaci, a to včetně jeho zahraničních poboček. Vláda nově zformuluje pobídky tak, aby stimulovaly projekty s vysokou přidanou hodnotou, s vysokým podílem vědy a výzkumu, případně strategické služby, a aby motivovaly investory dlouhodobě podnikat a reinvestovat do české ekonomiky.

AKTUALIZACE KONCEPCÍ

Vláda zajistí aktualizaci Státní energetické koncepce a Státní surovinové politiky.

INSTITUT STÁTNÍ EXPERTIZY

Vláda zavede institut státní expertizy pro celou oblast investiční výstavby u veřejných zakázek.

NOVELA ROZPOČTOVÝCH PRAVIDEL

Vláda se zaměří také na přípravu novely rozpočtových pravidel, tedy zákona, podle kterého se rozpočet sestavuje. Tato novela musí zahrnovat posílení role Ministerstva financí při řízení likvidity prostředků státu, úpravu pravidel pro implementaci prostředků z rozpočtu Evropské unie posílením role poskytovatele a implementaci směrnice o Národních rozpočtových rámcích.

CASH POOLING

Ministerstvo financí zefektivní řízení likvidity státu, a to zejména prostřednictvím provádění cash poolingu.

DATA ZE STÁTNÍ POKLADNY

Vláda zpřístupní data ze státní pokladny veřejnosti a připraví informační materiál o státním rozpočtu pro občany.

KONTROLA VÝDAJŮ

Vláda vytvoří nový zákon o vnitřním řídicím kontrolním systému, který posílí manažerskou zodpovědnost a funkční nezávislý audit. Cílem je, aby se většina výdajů kontrolovala již před proplacením faktur.

EXPERTÍZA U DOPRAVNÍCH STAVEB

Zavedeme expertízu nákladů u stavebních investic do dopravní infrastruktury nad 50 mil. Kč s cílem hospodárného vynakládání veřejných prostředků a posuzování nákladů těchto staveb v celém cyklu životnosti.

ZÁKONY NA RYCHLEJŠÍ STAVBY

Předložíme legislativní návrhy pro urychlení a zjednodušení přípravy a realizace liniových staveb ve veřejném zájmu.

VÍCE PENĚZ NA OPRAVU SILNIC

Zvýšíme objem prostředků na opravy a údržbu dopravní infrastruktury s cílem zastavit dlouhodobé podfinancování, které vede k degradaci stavu těchto sítí.

MÉNĚ OBĚTÍ NEHOD

Přijmeme opatření ke snížení počtu usmrcených v silničním provozu s cílem dosáhnout do roku 2020 na úroveň průměru evropských zemí a současně budeme sledovat cíl snížení počtu zraněných až o 40 %.

PAUŠÁLY PRO OSVČ

Omezení výše paušálních nákladů pro OSVČ absolutní částkou a/nebo snížením procentní sazby paušálních nákladů, aby bylo dosaženo smyslu tohoto institutu (zjednodušení výpočtu daně, ne neodůvodněné snížení daňového základu).

JEDNOTNÉ INKASNÍ MÍSTO Důležitý slib

Zrušíme zákon č. 458/2011 Sb. (JIM), který je vzhledem k zákonnému opatření Senátu legislativně nepoužitelný. Základní myšlenky JIM (zjednodušení daňového systému a správy daní a pojistného) však koalice podporuje. Proto zároveň sjednotíme základy pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění s výpočty odpovídajících daňových základů. Tato změna bude konstruována jako rozpočtově neutrální.

EET

Navrhneme legislativní opatření vedoucí k maximální digitalizaci správy daní. Specificky navrhneme legislativní a technická opatření směřující k efektivní kontrole vykazovaných tržeb z maloobchodního prodeje zboží a služeb. Tato opatření zahrnou u vybraných subjektů online hlášení tržeb, povinnost vystavovat doklady s unikátním číslem a „účtenkovou loterii“.

NÁKLADY NA ZMĚNY NESE STÁT

pokr. Všechna opatření budou založena na principu, že náklady na jejich implementaci ponese prostřednictvím daňových odpočtů stát a ne podnikatelský sektor. Na toto opatření bude navázán pokles snížené sazby DPH.

DAŇOVÉ RÁJE

Platby od právnických a fyzických osob subjektům v daňových rájích budou předmětem zvláštní informační povinnosti. Daňový ráj (resp. příslušná jurisdikce) bude definován vyhláškou ministerstva financí („black list“). Porušení povinnosti bude mít kromě jiného za následek automatickou ztrátu daňové uznatelnosti hrazeného nákladu.

STAVEBNÍ ZÁKON

V oblasti územního plánování a stavebního řádu připraví vláda novelu stavebního zákona, která přinese zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení.

Venkov

Zemědělství, venkov a životní prostředí

SOBĚSTAČNOST

Připravíme dlouhodobou strategickou vizi rozvoje agrárního sektoru. Postupně chceme dosáhnout potravinové soběstačnosti v základních komoditách, které lze u nás produkovat.

POKUTY ZA ETIKETY PODLE OBRATU

Zavedeme přísné tresty za nedodržování složení výrobku, které je uvedeno na etiketě, a udělování pokut s ohledem na obrat společnosti.

ZACHOVÁNÍ ZELENÉ NAFTY

Zachováme tzv. zelenou naftu pro aktivně hospodařící zemědělce.

CHOV ZVÍŘAT JAKO PODMÍNKA

Platby v rámci agroenvironmentálních programů podmíníme dostatečným zatížením zemědělské půdy chovem hospodářských zvířat.

NE PRIVATIZACI LESŮ

Nebudeme privatizovat státní lesy.

NEZCIZITELNOST LESŮ

Zákonem stanovíme nezcizitelnost státních lesů.

KLIMATICKÉ ZMĚNY

Budeme se podílet na mezinárodních opatřeních směřujících k omezení klimatických změn. Budeme usilovat, aby vznikla dohoda navazující na Kjótský protokol, zejména se zaměřením na adaptační opatření.

ZÁVISLOST NA FOSILNÍCH PALIVECH

Společně s opozicí navrhneme zákon o snižování závislosti na fosilních palivech za podmínky, že tím neutrpí konkurenceschopnost české ekonomiky.

ENERGETICKÁ EFEKTIVNOST ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Prosadíme postupné zvyšování energetické efektivnosti elektrospotřebičů (např. zpřísňování standardů pro štítkování).

STRATEGIE NA ZMĚNU KLIMATU

Vláda připraví do poloviny roku 2016 Strategii pro přizpůsobení se změně klimatu v České
republice včetně konkrétních projektů zadržování vody v krajině, revitalizací vodních toků
a údolních niv, důsledné ochrany spodních vod atd.

OCHRANNÁ PÁSMA NA VODU

Zvýšíme ochranu povrchových vod přehodnocením ochranných pásem a zavedením hlediska ochrany vod do zemědělské praxe.

PREVENCE PŘED POVODNĚMI

Vláda proto zajistí další etapy Programu prevence před povodněmi orientované na retenci vody v povodích a bude realizovat protipovodňová opatření především v oblastech, které jsou minimálně chráněny před povodní.

TĚŽBA ZLATA A BŘIDLICOVÉHO PLYNU

Nedovolíme obnovení průzkumu a těžby zlata, ani zahájení průzkumu a pozdější těžbu břidlicového plynu.

PROGRAMY PRO OHROŽENÉ REGIONY Důležitý slib

Vláda připraví realizaci Zeleného programu v regionech s dlouhodobě špatným životním prostředím (Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj), na jehož podobě se budou podílet kromě státu také města a obce i významné podnikatelské subjekty.

POBÍDKY/POPLATKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU

Vytvoříme systém pobídek a poplatků, které podpoří vývoj v tomto směru a motivaci občanů třídit odpad.

ZACHÁZENÍ S ODPADY

Předložíme novou strategii zacházení s odpady na období 2015 až 2025 a její principy podpoříme zákonnou úpravou.

ZÁKON O ODPADECH

Vláda připraví do poloviny roku 2016 novelu zákona o odpadech s cílem snížit podíl skládkovaných odpadů a naopak zvýšit úroveň recyklace odpadů, včetně odpadů biologických, na úroveň vyspělých evropských zemí.

POKRAČOVÁNÍ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

Vláda podpoří pokračování modernizace
individuálních topenišť (tzv. kotlíkové dotace).

REGULACE VODNÉHO A STOČNÉHO

Posílíme cenovou regulaci vodného a stočného.

ČISTIČKY VOD

Dobudujeme čistírny odpadních vod v obcích nad 2 000 obyvatel.

PROSTŘEDY NA ŽIV. PROSTŘEDÍ Z EU

Upravíme návrh nového OPŽP včetně toho, že finanční alokace do nového OPŽP bude přibližně v podobné proporci jako v předchozím programovém období.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Posílíme ekologickou výchovu, osvětu a vzdělávání a zavedeme ekologickou výchovu ve školách.

PROGRAM PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ

Zahájíme program protierozních opatření a program k zachování kvality půd.

SÍŤ VODOVODŮ

Rozšíříme a zmodernizujeme síť veřejných vodovodů a systému čištění odpadních vod.

STEJNÁ MÍRA OBČANSKÝCH PRÁV (ŽIV. PROSTŘEDÍ) Důležitý slib

Zachováme současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí včetně zajištění účasti veřejnosti ve správních řízeních.

Péče

Sociální věci a zdravotnictví

VALORIZACE PENZÍ Důležitý slib

Vláda připraví novelu zákona o důchodovém pojištění týkající se úpravy podmínek pro zvyšování důchodů od roku 2015. Vláda ukončí platnost pravidla snížené valorizace důchodů a zajistí, že důchody budou od ledna 2015 opět zvyšovány o 100 % nárůstu spotřebitelských cen a o jednu třetinu nárůstu reálné mzdy.

ZRUŠENÍ II. PILÍŘE

Sloučíme II. a III. pilíř. Zastavíme vyvádění prostředků z průběžného důchodového pilíře.

REFORMA DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU

Dáme podnět k sestavení odborné komise v gesci ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí složené z delegovaných zástupců koaličních stran, opozice, zástupců tripartity a odborníků z řad ekonomů, demografů a sociologů, která připraví úpravy zdanění práce a důchodového systému s účinností od roku 2017 tak, abychom zajistili výplaty důstojných penzí, posílení principu zásluhovosti, narovnání transferu mezi rodinou a společností a zastropování věku odchodu do důchodu.

HLÁŠENÍ VOLNÝCH MÍST

Také obnovíme povinnost zaměstnavatelů hlásit na úřady práce volná místa.

VÝPLATA DÁVEK

Vláda vytvoří podmínky pro smluvní a technické zajištění systému pro výplaty nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti včetně veškerých pomocných aplikací, a to prostřednictvím infrastruktury a informačních systémů resortu práce a sociálních věcí.

VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Vláda zajistí dostatečný objem finančních prostředků ze státního rozpočtu pro oblasti sociálních služeb, který nebude nižší než v roce 2014 a bude zohledňovat míru inflace.

MINIMÁLNÍ MZDA Důležitý slib

Po projednání v tripartitě budeme postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se postupně přiblížila 40 % průměrné mzdy.

ZÁKON O SOCIÁLNÍM BYDLENÍ Důležitý slib

Prosadíme zákon o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, které na něj mají při plnění stanovených podmínek nárok.

PERSONÁLIE ÚŘADŮ PRÁCE

Vláda stabilizuje a personálně posílí pobočky Úřadu práce ČR s ohledem na zajištění činností v oblasti politiky zaměstnanosti a výplaty nepojistných sociálních dávek včetně nezbytného sociálního šetření.

OHROŽENÍ NA TRHU PRÁCE

Vláda navrhne dočasné osvobození od plateb na sociální pojištění po dobu 12 měsíců u těch zaměstnavatelů, kteří zaměstnají občany zvláště ohrožené na trhu práce. Za tyto zaměstnance bude pojistné hradit stát.

OBCHOD S CHUDOBOU

Zamezíme obchodu s chudobou, který spočívá v pronajímání předražených ubytoven hrazených ze sociálních dávek na bydlení.

PORODNÉ NA DRUHÉ DÍTĚ

Prosadíme porodné i na druhé dítě.

ZÁLOHOVÉ VÝŽIVNÉ

Pro případy, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné, prosadíme zákonnou úpravu řešící zálohované výživné, poskytované za jasných podmínek státem.

STAVBA SOCIÁLNÍCH BYTŮ

S využitím evropských prostředků zahájíme ve spolupráci s obcemi výstavbu malometrážních sociálních bytů a startovacích bytů pro mladé rodiny.

AUTOMATICKÁ VALORIZACE PLATEB ZA STÁTNÍ POJIŠTĚNCE

Pravidelně valorizujeme platby za státní pojištěnce vázané na ekonomické parametry (růst inflace, růst průměrné mzdy ve zdravotnictví).

STROPY PRO ODVODY

Odvody plateb do zdravotního pojištění budou beze stropu.

LÁZEŇSKÁ PÉČE

Zlepšíme přístup pacientů k lázeňské péči (úprava indikačního seznamu posilující RHB péči a zamezující hrazení wellness služeb z veřejných prostředků).

POPLATKY VE ZDRAVOTNICVÍ Důležitý slib

Vláda nebude znovu zavádět poplatek za hospitalizaci. S účinností k 1. lednu 2015 zruší poplatek za recept i za ošetření v ambulantní sféře. Ponechá pouze regulační poplatek za využití pohotovostních služeb.

DOZOR VE ZDRAVOTNICTVÍ

Zřídíme dozorový orgán nad toky zdravotního pojišťění.

NEZISKOVÉ NEMOCNICE

Přijmeme zákon o veřejných neziskových (veřejnoprávních) ZZ pro páteřní síť nemocnic, u fakultních nemocnic se spoluúčastí univerzit na jejich řízení.

OCHRANA ZDRAVOTNÍKŮ VE SLUŽBĚ

Zlepšíme právní ochranu zdravotníků včetně obrany před fyzickými útoky při výkonu zdravotnického povolání.

PŘEVOD LÉKAŘSKÝCH PRAXÍ

Usnadníme převod lékařských praxí mezi lékaři (dědictví, prodej).

VÝHRADA SVĚDOMÍ PRO ZDRAVOTNÍKY

Přijmeme novou právní úpravu pro případy výhrady svědomí pro všechny pracovníky ve zdravotnictví.

NE EUTHANASII

Neumožníme žádné opatření v rozporu s ochranou života od početí do přirozeného konce (ne aktivní euthanasii).

ELEKTRONICKÝ PŘÍSTUP PACIENTŮ V ÚČTŮM

Zavedeme elektronický přístup pacientů k vlastním individuálním účtům s možností poskytnout vybraná data lékaři.

Vzdělanost

Vzdělání, kultura a sport

NÁRODNÍ RADA PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Bude ustavena Národní rada pro vzdělávání jako platforma pro odbornou diskusi, formulování klíčových směrů rozvoje vzdělávací soustavy a řešení aktuálních otázek ve školství.

ŠKOLKY A JESLE

S využitím evropských fondů a dotací ze státního rozpočtu poskytneme obcím prostředky na vytvoření dostatečné kapacity mateřských škol a jeslí.

FIREMNÍ ŠKOLKY

Podpoříme vznik firemních školek se zajištěním odborného vzdělávacího programu a odbornosti učitele.

POVINNÝ ROK ŠKOLKY

Poslední rok předškolního vzdělávání zavedeme v zásadě jako povinný.

NE ŠKOLNÉMU Důležitý slib

Školné ani zápisné nepřipustíme. Garantujeme bezplatné vysokoškolské vzdělání na veřejných a státních vysokých školách.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Zasadíme se o udržení cenově dostupného systému školního stravování a péče o děti ve školních družinách.

KARIÉRNÍ ŘÁD Důležitý slib

Zavedeme efektivní kariérní řád pro učitele, který bude propojen s motivačním ohodnocením učitelů.

ODPOVĚDNOST ZA VÝSLEDKY VE VÝZKUMU

Posílíme odpovědnost za výsledky dosahované ve výzkumu a vývoji za veřejné prostředky, včetně zpřístupňování výsledků v souladu s požadavky EU (Horizon 2020).

MOBILITA VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ

Podpoříme mobilitu výzkumných pracovníků i doktorských studentů mezi našimi a zahraničními výzkumně zaměřenými univerzitami a ústavy, a to zejména zpřístupněním výběrových řízení i pro zahraniční vědecké pracovníky.

PODPORA APLIKOVANÉHO VÝZKUMU

Posílíme podporu aplikovaného výzkumu v přírodovědných a technických oborech studia, včetně rozvoje doktorských studií se zaměřením na aplikovaný výzkum.

FINANCOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO VÝZKUMU

Snížíme závislost základního výzkumu na účelovém financování.

KULTURA JAKO VEŘEJNÁ SLUŽBA

Kulturu definujeme zákonem jako veřejnou službu. Přijmeme zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře, který odstraní nedostatky dnešních příspěvkových organizací, odpolitizuje je a zajistí jejich stabilní financování.

VAZBA TURISTIKA-ÚDRŽBA PAMÁTEK

Zasadíme se o to, aby mezi příjmy z turistiky a výdaji na záchranu a údržbu památkového fondu byla přímá vazba.

ZÁKON O PAMÁTKÁCH

Přijmeme také nový zákon o státní památkové péči.

OPRAVA PAMÁTEK Z FONDŮ

Využijeme programy EU, Norských fondů atp. na opravu památek.

VÝDAJE NA KULTURU: 1 % ROZPOČTU

Vláda se chce přiblížit jednoprocentnímu podílu výdajů státního rozpočtu na oblast kultury jako veřejné služby.

KLASIFIKACE VHODNOSTI POŘADŮ

Připravíme systém klasifikace vhodnosti pořadů pro jednotlivé věkové kategorie.

MEDIÁLNÍ VLASTNICTVÍ

Po vzoru vyspělých zemí zpřesníme pravidla týkající se koncentrace mediálního vlastnictví.

NOVELA AUTORSKÉHO ZÁKONA

Přijmeme novelu autorského zákona, která mj. zjednoduší poskytování licencí pro využívání autorských děl.

DOSTUPNOST KULTURNÍCH INSTITUCÍ Důležitý slib

Usnadníme dostupnost veřejných kulturních institucí, např. zavedením jednoho dne s volným vstupem a rodinných slev.

FONDY PREVENCE

Navýšíme čerpání z fondu prevence zdravotních pojišťoven na boj s obezitou mládeže.

SPORT A ZDRAVÝ STYL

Ve vzdělávacích programech posílíme výchovu ke sportu a zdravému životnímu stylu.

ZÁKON O PODPOŘE SPORTU

Připravíme nový zákon o podpoře sportu.

PODPORA SPORTOVNÍCH AKCÍ

Stanovíme kritéria pro veřejnou podporu mezinárodních sportovních akcí v České republice.

DRUHÁ KARIÉRA SPORTOVCŮ

Vytvoříme podmínky pro trenéry a sportovní instruktory mládeže včetně příležitostí pro druhou kariéru aktivních sportovců.

TRANSPARENTNÍ FINANCOVÁNÍ SPORTU Důležitý slib

Vláda se zasadí o transparentní financování sportu.

PLATY A VYBAVENÍ VE ŠKOLSTVÍ Důležitý slib

Zároveň bude (vláda, pozn. Demagog.cz) usilovat o postupné zvyšování prostředků na mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků i na modernizaci škol a jejich vybavení.

Právní stát

Právní stát a veřejná správa

OBECNÉ REFERENDUM Důležitý slib

Předložíme návrh ústavního zákona o obecném referendu na základě lidové iniciativy, který umožní občanům konání referenda o zásadních otázkách fungování státu. Ústavním zákonem bude zároveň stanoven výčet otázek, k nimž nelze referendum vyhlásit.

PRÁVO NA PRÁVNÍ POMOC

Prosadíme naplnění ústavně garantovaného práva na právní pomoc uzákoněním nového systému poskytování bezplatné právní pomoci lidem, kteří si ji nemohou obstarat sami v důsledku své sociální situace.

ZPŘESNĚNÍ ÚSTAVY KVŮLI PŘÍMÉ VOLBĚ Důležitý slib

Prosadíme novelizaci Ústavy ČR, která v návaznosti na zavedení přímé volby prezidenta zpřesní práva a povinnosti jednotlivých ústavních aktérů v zájmu uchování parlamentního charakteru české demokracie založené na svobodné soutěži politických stran.

ELEKTRONICKÁ SBÍRKA ZÁKONŮ

Podpoříme projekt elektronické sbírky zákonů dostupné každému občanu na internetu.

JUSTIČNÍ SAMOSPRÁVA

Předložíme návrhy na zřízení samosprávy justice za účelem zajištění co nejvyšší nezávislosti, efektivnosti a odpovědnosti soudního rozhodování.

ZÁKON O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ

Prosadíme nový zákon o státním zastupitelství, který zajistí nezávislost státních zástupců při vyšetřování trestných činů, mj. stanovením pevného funkčního období pro vedoucí státní zástupce a omezením možnosti jejich odvolání na přesně stanovené důvody a na rozhodnutí nezávislého kárného senátu. Součástí nové legislativy bude i vytvoření systémových a organizačních předpokladů pro specializaci v boji se závažnou hospodářskou a finanční kriminalitou a všemi podobami organizovaného zločinu včetně korupce.

NÁRAMKY PRO VĚZNĚ

Prosadíme pořízení elektronického monitorovacího systému, který by levně a spolehlivě zajišťoval kontrolu odsouzených k domácímu vězení a ve vhodných případech nahradil vazbu.

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

Posílíme roli mediační a probační služby při využívání alternativních forem trestání a přísné kontrole plnění podmínek podmíněného propuštění, pomoc vězňům před propuštěním i při návratu do běžného života v zájmu předcházení recidivy trestné činnosti.

ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB

Zpřesníme a zpřísníme zákon o trestněprávní odpovědnosti právnických osob, aby obsahoval všechny hospodářské trestné činy.

ZMĚNY V EXEKUCÍCH

Prosadíme pravidla, která posílí dozor soudu nad činností exekutorů a znemožní zneužívání exekucí a vymáhání dluhů.

NÁKLADY NA EXEKUCE

Prosadíme podstatné snížení nákladů vymáhání pohledávek a exekucí, a tím i celkovou výši dluhů, zejména omezením nákladů právního zastoupení u malých (tzv. bagatelních) pohledávek a pohledávek veřejného sektoru.

LIMIT U PENĚŽNÍCH ZÁVAZKŮ

Smluvní strany se zavazují prosadit limit celkové výše úroků, zákonných sankcí a smluvních sankcí u peněžních závazků, který bude odvozený od výše zákonného úroku z prodlení.

REVIZE CIVILNÍHO ŘÍZENÍ

Provedeme revizi civilního řízení a v návaznosti předložíme právní úpravu zajišťující zrychlení soudního řízení.

MAJETKOVÁ PŘIZNÁNÍ POLITIKŮ Důležitý slib

Předložíme novelu zákona o střetu zájmů, která zavede elektronické vyplňování a zveřejňování majetkových přiznání politiků. Majetkové přiznání se bude podávat i ke dni nástupu do funkce.

TRANSPARENTNÍ VLASTNICTVÍ

Předložíme návrh zákona, který vedle akcií na majitele zajistí transparentnost vlastnictví i u společností s akciemi na jméno a umožní oprávněným státním orgánům zjistit majitele akcií společnosti po celou dobu její existence.

REGISTR SMLUV Důležitý slib

Předložíme zákon o centrálním registru všech smluv uzavřených veřejnou správou nad určitý minimální finanční limit, zveřejnění se nebude týkat citlivých dat (osobní údaje, obchodní tajemství apod.). Tento registr bude dostupný na internetu.

ROZŠÍŘENÍ PRAVOMOCÍ NKÚ

Předložíme návrh na rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby mohl kontrolovat veškeré výdaje veřejných rozpočtů při současném odstranění duplicit kontrolních systémů.

FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN

Zpřísníme systém financování politických stran zavedením výdajového limitu pro volební kampaně a uzákoněním limitu pro dary od fyzických a právnických osob.

STANDARDY PRO NOMINACE

Zasadíme se o vytvoření závazných standardů pro nominaci zástupců státu do obchodních společností a státních podniků včetně stanovení zásad pro odměňování jejich managementu.

WHISTLEBLOWEŘI

Smluvní strany se zavazují přijmout legislativní řešení ochrany oznamovatelů korupce (whistleblowerů).

ELEKTRONICKÉ FAKTURACE

Zavedeme elektronizaci daňových dokladů a elektronizaci fakturace pro instituce státní správy a jejich dodavatele.

KONEC ANONYMITY PŘÍJEMCŮ DOTACÍ

Prosadíme konec anonymity příjemců dotací a společností obchodujících se subjekty veřejné správy. Právnické osoby s anonymními vlastníky, které nerozkryjí kompletní vlastnickou strukturu, nebudou mít přístup k veřejným zakázkám, drobným nákupům, dotacím, návratné finanční výpomoci, úvěru z veřejného rozpočtu a majetku státu, obce nebo kraje. Stejný požadavek bude uplatňován i na jejich subdodavatele. Informace o vlastnické struktuře budou zpřístupněny veřejnosti s výjimkou zákonem stanovených omezení.

DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST

Přijetí Strategie pro zvýšení digitální gramotnosti a rozvoj elektronických dovedností občanů.

PROCESNÍ MODELOVÁNÍ AGEND

Vláda sníží počet a složitost úředních úkonů zatěžujících občana prostřednictvím procesního modelování agend.

OMBUDSMAN/DISKRIMINACE

Vláda posílí právní možnosti obrany proti diskriminaci a pravomoc veřejného ochránce práv navrhovat rušení protiústavních zákonů.

Bezpečnost

Vnitřní bezpečnost a obranyschopnost země

KONTROLA ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽEB

Vláda předloží návrh zákona, který stanoví rozsah a způsob kontroly zpravodajských služeb Parlamentem ČR. Zákon bude vycházet ze zásady, že parlamentní kontrole musí podléhat všechny zpravodajské služby České republiky. Zákon zavede dvoustupňový systém kontroly, proto bude kromě zřízení kontrolních orgánů v Poslanecké sněmovně ČR zřízen i od Parlamentu ČR odvozený expertní kontrolní orgán složený z důvěryhodných, bezpečnostně prověřených a veřejností respektovaných občanů.

NÁBOR POLICISTŮ

Nastartujeme nábor policistů s cílem získat kvalitní lidi a překonat generační a odbornou diskontinuitu v policejních sborech.

OBECNÍ A MĚSTSKÁ POLICIE

Provedeme komplexní novelu zákona o obecní a městské policii. Obecní a městská policie by fakticky neměla nahrazovat funkci Policie ČR a měla by se více zaměřovat na bezpečnostní specifika měst a obcí.

SOUKROMÉ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

Soukromé bezpečnostní služby nemohou a nesmí nahrazovat činnost policie a policistů. Základem pro kvalitní a profesionální činnost těchto agentur je stanovení legislativních podmínek pro jejich činnost v novém zákoně.

PLATY BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

Mzdové prostředky (pro bezp. sbory - pozn. Demagog.cz), které škrtla předchozí vláda, nalezneme v úsporách v rezortu vnitra.

FOND ZÁBRANY ŠKOD

Zachováme finanční prostředky získané díky změně zákona o pojišťovnictví pro HZS ČR nad rámec jejich standardního rozpočtu (fond zábrany škod a platby za výjezdy k dopravním nehodám).

PŘESČASY POLICISTŮ

Prosadíme systémovou změnu v proplácení přesčasů tak, aby se povinnost sloužit ročně 150 hodin bez nároku na odměnu či náhradní volno vztahovala jen na zákonem vyhlášené krizové stavy a mimořádné události (povodně, teroristické hrozby atd.).

DOBROVOLNÍ HASIČI

Legislativně a organizačně dořešíme zapojování dobrovolníků do širšího spektra aktivit v bezpečnostní oblasti (dobrovolní hasiči) tak, aby na tuto aktivitu nedoplácel ani zaměstnanec-dobrovolník, ani jeho zaměstnavatel.

ROZPOČET A PERSONÁLIE ARMÁDY Důležitý slib

Stabilizujeme rozpočtovou a personální situaci Armády ČR.

NOVÁ TVORBA ROZPOČTU MO

Chceme zavést nový způsob tvorby rozpočtového rámce resortu obrany v podobě víceletých rozpočtových výhledů, schvalovaných vládou a Poslaneckou sněmovnou. To umožní navázat alokaci zdrojů na systém střednědobého obranného plánování, a tím nastavit stabilnější a předvídatelnější prostředí pro rozvoj vojenských schopností a pořizování vojenské techniky, což povede ke zvýšení efektivity.

VZDUŠNÝ PROSTOR ČR

Zavazujeme se zajistit ochranu i obranu vzdušného prostoru České republiky vlastními prostředky.

OBRANNÉ KONCEPCE

Ministerstvo obrany předloží dva základní koncepční materiály: Dlouhodobý výhled pro obranu 2030 a Koncepce výstavby Armády ČR.

FISKÁLNÍ PAKT

Jako výraz odpovědné fiskální politiky se vláda připojí k fiskálnímu paktu (Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii).

ZÁKON O ZAHRANIČNÍ SLUŽBĚ

Vláda bude aktualizovat stávající Koncepci zahraniční politiky České republiky a v návaznosti na zákon o státní službě připraví zákon o zahraniční službě.

ZAHRANIČNÍ MISE

Vláda bude aktivně přispívat do zahraničních operací NATO, Evropské unie a OSN, které budou vybaveny odpovídajícím mandátem a budou v souladu s definovanými bezpečnostními a obrannými zájmy České republiky a závazky České republiky v NATO a Evropské unii.

EKONOMICKÁ DIPLOMACIE

Vláda bude klást důraz i na ekonomickou diplomacii. Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracují její koncepci, kterou budou společně uskutečňovat a která zahrne i soukromý sektor.

Inspirace a metodika analýzy
Inspirace:

Inspirace pro tento výstup vychází z projektu Politifact, který sleduje, nakolik své předvolební sliby plní američtí prezidenti (Barack Obama, Donald Trump).

Metodika analýzy:

 1. Jaké sliby ověřujeme?

  Všechny fakticky ověřovatelné sliby vlády z programového prohlášení vlády a koaliční smlouvy. Obecně jde o závazek, který lze na základě objektivních zdrojů informací hodnotit. Nejde naopak o vágní nebo nejasné deklarace.

  Příklad hodnotitelného slibu: „Zrušíme důchodový pilíř.“ Na příslušných zdrojích (platné zákony) lze doložit, zda vláda tento krok udělala, či ne.

  Příklad nehodnotitelného slibu: „Vláda bude usilovat o zkvalitnění legislativy.“ Jde o vágní prohlášení, které nelze nijak doložit. Lze si pokládat otázku, co zde zkvalitnění znamená (méně zákonů? kratší zákony?). Nelze objektivně měřit.

 2. Poznámky k metodice:

  Součástí odůvodnění u každého hodnoceného slibu jsou pochopitelně odkazy na primární zdroje informací, z nichž čerpáme. Každé faktické tvrzení obsažené v našich odůvodněních je podepřeno příslušným zdrojem informací.

 3. Hodnotící kategorie jednotlivých slibů (příklady jsou ilustrativní):
  1. Splněný slib

   Závazek vlády, který je zcela splněn v rozsahu a formě, který vymezila v programovém prohlášení a koaliční smlouvě.

   Příklad:
   Vláda: Zrušíme 2. důchodový pilíř.
   Realita: Vláda zrušila 2. důchodový pilíř.

  2. Nesplněný slib

   Vládní koalice v rozporu se svým závazkem neučinila příslušné kroky, nebo naopak činila něco, čemuž se zavázala předcházet.

   Příklad:
   Vláda: Přijmeme zákon o obecném referendu.
   Realita: Vláda zákon o obecném referendu nepřijala a již (z logiky legislativního procesu) ani nepřijme.

  3. Částečně splněný slib

   Vláda podnikla v dané oblasti některé kroky směřující k naplnění slibu, změny však nejsou provedeny v takové šíři, ke které se vláda zavázala.

   Příklad:
   Vláda: Zavedeme volné dny pro vstup do památek.
   Realita: Nebyly zavedeny plošně ve všech památkách.
Více informací o způsobu hodnocení na této stránce najdete na Hodnocení na Demagog.cz.